Biologische en duurzame teeltmethoden

In de aardappelsector wordt op verschillende manieren met duurzame teeltmethode gewerkt. Hieronder beschrijven we er een aantal.

Het Europees biologisch keurmerk

Het Europees biologisch keurmerk staat vanaf 1 juli 2012 op alle verpakte biologische voeding, dus ook op aardappels. Dit logo mag een boer of verpakker alleen gebruiken als hij gecontroleerd is door de onafhankelijke Stichting Skal en een certificaat heeft ontvangen. Het biologisch keurmerk is het enige keurmerk voor voeding dat opgenomen is in het Europees recht en Nederlands wetboek. Misbruik van het keurmerk is dan ook strafbaar.

Biologische teelt

In de biologische teelt staat een goede zorg voor de bodem – de bodemvruchtbaarheid - centraal.  De bodemvruchtbaarheid wordt opgebouwd door een ruime gewasrotatie (vruchtwisseling), het gebruik van dierlijke mest (zoveel mogelijk biologisch), compost en groenbemesters. De biologische landbouw maakt bovendien geen gebruik van chemisch synthetische bestrijdingsmiddelen en chemische meststoffen. Alles is erop gericht om een evenwichtig ecosysteem te creëren, waardoor ziektes en plagen minder optreden of minder schade aanrichten. Hierbij kan je ook denken aan het telen van resistente rassen. Ook maken veel biologische boeren gebruik van bloemenranden of houtwallen die vogels en natuurlijke roofinsecten aantrekken die op hun beurt plaaginsecten zoals rupsen en luizen kunnen tegengaan. In het geval dat de aardappelziekte phytophthora toeslaat moet de biologische boer het loof van zijn aardappels afbranden, voordat er 1000 aangetaste blaadjes per 20 m2 zijn. 

Omdat de biologische boer geen gebruik maakt van chemische middelen, kan de oogst 20-50% minder zijn. Vandaar dat de prijs van een biologisch product ook hoger is. De biologische teelt is altijd op zoek naar nieuwe, natuurlijke technieken om de gewassen te beschermen. Veel hiervan worden door de gangbare teelt weer overgenomen. Om deze reden wordt de biologische teelt vaak als de kraamkamer van milieuvriendelijke innovaties gezien.

Het areaal van de biologische akkerbouw, waar de aardappel deel van uitmaakt is in Europa meer dan 4 miljoen hectare (2012). Het is niet bekend hoeveel hectare biologische aardappels er in Europa wordt geteeld. In Nederland was in 2014 het areaal van de biologische akkerbouw 10.262 hectare en daarbinnen van de biologische aardappelteelt 1.556 hectare. Dit is 1 % van het Nederlandse aardappelareaal van 156.252 hectare.

Voor meer informatie over wat er allemaal gebeurt op het gebied van biologische landbouw en de promotie daarvan kijk je op de website van Bionext.

Milieukeur

Het milieukeur is een keurmerk voor duurzamere producten en diensten. Er zijn Milieukeurschema’s voor allerlei agro/food producten. Zo ook voor aardappels. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product. Denk daarbij bij aardappels aan eisen op het gebied van biodiversiteit, gewasbescherming, watergebruik, mineralen & meststoffengebruik. Teelten onder het certificatieschema voor de plantaardige sector vinden voornamelijk plaats in Nederland, maar ook in België, Duitsland, Spanje, Italië en Zuid Afrika. Het areaal aardappels, met een Milieukeur keurkmerk, onderdeel van ‘open teelten’ is 195 ha. Meer informatie is te vinden op www.milieukeur.nl

Agrarische natuurverenigingen

Naast Biologisch en Milieukeur zijn er ook andere manieren om duurzaam te telen. Veel van de verbeteringen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid komen direct bij de telers vandaan. Een flink aantal vooruitstrevende telers zijn georganiseerd in agrarische natuurverenigingen, die natuurbehoud onderdeel willen laten zijn van de bedrijfsvoering. Een praktisch voorbeeld is het gebruik van bufferstroken tussen gewas en sloot. In deze bufferstroken met bloemen kunnen natuurlijke vijanden zich nestelen terwijl het voor de boer ook handige rijstroken zijn.